Print

Toldmæssige bestemmelser vedrørende indførsel af varer til Færøerne

I forbindelse med handelsaftale mellem Færøerne og EU skete der pr. 1. januar 1997 visse ændringer i toldprocedurerne. NB. Færøerne er ikke med i EØS-aftalen.

Krav til faktura
Fakturaen skal klart og entydigt angive varens art, kvantum og pris.
På hver fakturaside skal fremgå antal sider i fakturaen. Af fakturaen skal det endvidere fremgå, hvor mange afsluttede fakturaer, der hører til vareforsendelsen.
På fakturaen skal angives, hvordan varen er pakket, kolliantal og mærker, brutto- og nettovægt, oprindelsesland samt salgsbetingelser (cif, fob, m.v.).
Afsenderen bekræfter ved påtegning, at fakturaen er rigtig.
Det skal tydeligt fremgå på fakturaen, hvilke varer er oprindelsesvarer.

Krav til kreditnota
Kreditnotaen skal opfylde samme krav som fakturaen. Desuden skal der henvises til vedkommende faktura samt angives årsag til kreditering.
Afsenderen bekræfter ved påtegning at kreditnotaen er rigtig.

Varecertifikat
For at opnå EU-toldpræferance kræves varecertifikat:

Varecertifikat EUR.1:
Varecertifikat EUR.1 foreligger som egen formular. Denne formular skal være attesteret af toldmyndighederne i eksportlandet.

Fakturaerklæring:
Aftalen åbner mulighed for at anvende fakturaerklæring, som bevis for oprindelse.
Fakturaerklæringen kan laves på to måder, i det ene tilfælde kan den benyttes af alle eksportører, mens den i det andet tilfælde kun kan benyttes af godkendte eksportører.

En godkendt eksportør kan udstede en fakturaerklæring uanset værdien på oprindelsesprodukterne, mens en ikke-godkendt eksportør kun kan benytte fakturaerklæringer, når forsendelsen indeholder oprindelsesprodukter hvis værdi ikke overstiger 6000 EURO (p.t. kr. 44.460,-).

En godkendt eksportør skal have en godkendelse fra toldmyndighederne i eksportlandet. Der udstedes i denne forbindelse en autorisation (tilladelse) med et tilhørende nummer. Dette nummer indsættes i fakturaerklæringens tekst, der er anført nedenfor. En ikke-godkendt eksportør, der anvender fakturaerklæringen, kan undlade at anføre den del af teksten, der står i parentes i erklæringen, eller lade den stå åben.

Ordlyden i EU fakturaerklæringen
Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. ...(¹)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ...(²).

PS. Af statistiske hensyn er det vigtigt, at varernes virkelige oprindelsesland (ikke kun EU) anføres, også for de enkelte varer, hvis der er varer med forskellig oprindelse på samme faktura.